home

Home

Bbk praktijk: Mag ik ongebroken puin toepassen?

We krijgen hem in de praktijk zo nu en dan nog wel eens gesteld. Het antwoord op de vraag kan kort zijn: “Neen”. We kennen u lang genoeg om te weten dat u dan de vervolgvragen stelt “Waarom dan niet?” en “Waar staat dat dan?”. Onze Yvette Steins ging op zoek en vond voor u de antwoorden.

In welke gevallen mag ik afvalstoffen ook als bouwstof gebruiken?

Vaak bestaat er onduidelijkheid over welke wet en regelgeving van toepassing is. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan het nuttig toepassen van grond, baggerspecie en overige (steenachtige) bouwstoffen, zoals beton, asfalt, puingranulaat en bakstenen, op of in de bodem. Deze bouwstoffen kunnen ook afvalstoffen zijn. Is dat het geval, dan is het in een aantal situaties verboden ze op of in de bodem te brengen. Maar welke situaties zijn dat dan precies?
Toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is en waarin wordt gehandeld in overeenstemming met de bepalingen van dat besluit zijn niet als een inrichting aan te merken (bijlage I, onder 28.3, onder c, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer). Artikel 10.2 van de Wet milieubeheer is derhalve van toepassing. Dit artikel verbiedt het op of in de bodem brengen van afvalstoffen buiten een inrichting, indien daarvoor geen vrijstelling is verleend op grond van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen.
Deze vrijstelling vindt u weergegeven in artikel 2 van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen. Het eerste lid van dit artikel (onder b) vermeldt een algemene vrijstelling voor het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Het vijfde lid stelt beperkingen aan deze algemene vrijstelling. Zo valt hier te lezen dat de vrijstelling niet geldt indien afvalstoffen worden gebruikt die behoren tot een categorie vermeld in artikel 1 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Voor deze stoffen blijft het stortverbod gehandhaafd. Interessant hierbij, in relatie tot het Besluit bodemkwaliteit, zijn de categorieën: 19 (bouw- en sloopafval), 20 (zeefzand), 21 (straalgrit), 23 (slib, afkomstig van inrichtingen voor het biologisch zuiveren van afvalwater) en 24 (grond welke verontreinigingen bevat die de interventiewaarden overschrijden). Het vijfde lid vermeldt tevens dat de genoemde beperkingen niet van toepassing zijn indien sprake is van gegranuleerde bouw- en sloopafval, zeefzand, straalgrit en grond, welke verontreinigingen bevat die de interventiewaarden overschrijden, bouw- en sloopafval en houtafval, voor zover deze onderdeel uitmaken van grond of baggerspecie
Ter verduidelijking van het bovenstaande vindt u hieronder een voorbeeld uitgewerkt. Dit voorbeeld is informatief bedoeld. Er wordt niet stilgestaan bij het begrip afvalstof of de definitie van een afvalstof.

Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval is een afvalstof. Artikel 10.2 van de Wet Milieubeheer verbiedt derhalve het op of in de bodem brengen hiervan indien daarvoor geen vrijstelling is verleend op grond van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen. Artikel 2, eerste lid onder b, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen omvat de algemene vrijstelling voor het toepassen van bouwstoffen als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Deze vrijstelling wordt echter beperkt door het vijfde lid. In het vijfde lid is aangegeven dat de vrijstelling niet geldt indien afvalstoffen worden gebruikt welke behoren tot een categorie vermeld in artikel 1 van het Besluit stortverbod afvalstoffen, en waarvoor derhalve een stortverbod geldt. Categorie 19 van artikel 1 noemt bouw- en sloopafval en residuen, afkomstig van het bewerken van bouw- en sloopafval. Het gebruik als bouwstof is derhalve nog steeds verboden. Er geldt echter een uitzondering op deze regel, nl voor bouw- en sloopafval en residuen, afkomstig van het bewerken van bouw- en sloopafval, voor zover het granulaat betreft. In het kort kan gesteld worden dat slechts gegranuleerd bouw- en sloopafval mag worden toegepast als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen staat het toepassen van ongebroken bouw- en sloopafval niet toe.

Dit artikel werd op 28 december 2008 op onze site geplaatst.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.