home

Home
Bbk praktijk: Vluchtige minerale olie
Van de hand van onze René Ottenheim komt een ophelderend artikel over vluchtige minerale olie. Kijkt u raar op als u olie zintuigelijk hebt waargenomen, maar niets meer aantreft op uw analysestaat? René geeft een verklaring en aanbevelingen.
Zintuigelijk olie waargenomen maar geen overschrijding?

Vluchtige olie
Het kan voorkomen dat bij een onderzoek zintuiglijk olie wordt waargenomen maar er geen noemenswaardige overschrijding wordt aangetoond door het laboratorium. In sommige gevallen kan dit verklaard worden doordat er sprake is van vluchtige olie. Een standaard olie-analyse beperkt zich tot de koolstofketens C10-C40. Echter, bij benzine bijvoorbeeld valt maar 10-20 % binnen de fractie C10-C40. Dit betekent dat als je benzine niet verwacht (maar het wel aanwezig is) en onderzoek verricht middels een standaard NEN-pakket je maar 10% tot 20% van het totale oliegehalte op het analysecertificaat ziet staan. Bij het toetsen van een onderzoek is het zodoende zaak om zelfs bij lichte verontreinigingen met minerale olie even te kijken in welke fractie de verontreiniging zich in hoofdzaak bevindt. Zit het grootste aandeel in de fractie C10-C12 is het het overwegen zeker waard om vluchtige olie (C6-C10) en vluchtige aromaten aanvullend te onderzoeken. De fractie kleiner dan C10 kan daarbij voor een deel gevormd worden door de vluchtige aromaten. Mochten er vervolgens daadwerkelijk significante overschrijdingen worden aangetoond, dient nog in acht te worden genomen dat de monsters bij een standaard onderzoek niet met een steekbus zijn genomen en de werkelijke concentratie mogelijk hoger kan zijn. Daarnaast kan het aantreffen van een dergelijke (zintuiglijke) verontreiniging nog eens aanleiding zijn om te heroverwegen waarom die verontreiniging aldaar wordt aangetoond en of dit aanleiding is de onderzoeksstrategie aan te passen.

Hydrauliekolie
Calamiteiten met olie gebeuren veelal met dieselolie en met hydrauliekolie ( bijvoorbeeld gesprongen slang). Zeker hydrauliekolie is een wat aparte olie met aparte eigenschappen. De viscositeit is lager dan die van sommige andere oliën en is daardoor als het ware vloeibaarder waardoor het vrij gemakkelijk tussen kieren en naden van bijvoorbeeld een klinkerverharding kan wegzakken. Verder is hydrauliekolie in grond ook redelijk geurloos en kleurloos waardoor zintuiglijke waarneming sterk bemoeilijkt wordt, zelfs in bijvoorbeeld gele bestratingszand. De inschatting van de omvang, met name naar de diepte toe, wordt hierdoor nogal eens onderschat en hoeft zeker niet beperkt te zijn tot bijvoorbeeld een halve meter. Indien de tijdsdruk bij de calamiteit het toelaat zijn analyses voorafgaand aan een ontgraving zodoende gewenst om de omvang goed in te schatten. Hiermee kan voorkomen worden dat na ontgraving en controlebemonstering nog meer ontgraven moet worden

Dit artikel werd op 9 december 2011 op onze site geplaatst.
Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.