home

BBL zaken

Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

De Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL) is een ambtelijke werkgroep waarin tien gemeenten samen met de Provincie werken aan een verdere uitwerking, actualisering en aanpassing van bodembeleid voor deze provincie. Op de website van de provincie staan de sinds 2003 door de BBL (ambtelijk) vastgestelde beleidsnotities.

Een aantal professionals die zitting hebben in LWBG zijn ook actief voor BBL. Er is afgesproken dat BBL gebruikt kan maken van de website van LWBG om uitgekozen stukken die niet direct op de site van Provincie Limburg worden gepubliceerd hier te plaatsen en voor een breder publiek toegankelijk te maken.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft Frank Wijnants voor de BBL een aantal zeer verhelderende stukken ter beschikking gesteld. Het zijn stukken die in het kader van een door Frank gepresenteerde Toelichting op de handreiking Limburgs bodembeleid in de BBl vergadering van maart 2022 zijn besproken. Deze stukken zijn ook hieronder toegevoegd en te downloaden.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.