LM en RD gaan dit vullen

Combinatieonderzoek met asbest bij partijkeuring slim uitgevoerd

Zoals bekend is de maximale partijgrootte bij keuringsonderzoek 10.000 ton (Rbk, art. 4.3.3 lid 1 onder a). De regeling schrijft ook voor dat de maximale partijgrootte bij asbestonderzoek 2.000 ton is (Rbk, art. 4.3.3 lid 4).

Hoe kun je nu slim voor een partij van bijvoorbeeld 6.000 ton de bemonstering uitvoeren?

Voor de chemische parameters kun je de partij als één geheel zien en verzamel je 2*50 grepen. Voor de parameter asbest deel je de partij op, in dit geval in 3 deelpartijen van maximaal 2.000 ton en verzamel je conform bijlage 7 van protocol 1001 per deelpartij de monsters. Dit houdt waarschijnlijk wel in dat je twee keer over de partij loopt met je bemonsteringsinstrument.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat protocol 1001 voor bemonstering ook toelaat om asbest en regulier onderzoek te combineren. Het staat je vrij om de partij in te delen in deelpartijen van maximaal 2.000 ton en dan in duplo te bemonsteren voor enerzijds asbest en anderszijds de chemische parameters.

Je moet dus uitvogelen wat voor jouw gunstiger uitkomt. Alles combineren of toch apart benaderen.

 

Aanvoer van grond uit het buitenland, een heet hangijzer

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat bagger of grond uit het buitenland wordt aangevoerd om putten te dempen of GBT’s te vullen. Dit stuit bij velen op verzet. Is het nodig dat verontreinigde buitenlandse grond in Nederland wordt toegepast?

Kun je dit als bevoegd gezag niet tegenhouden?

Zoal het er nu bij ligt en het volgens de regels gaat niet. Volgens de regels betekent: 1) onderzocht volgens de Nederlandse normen (BRL/AP04), 2) gemeld via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, 3) goedgekeurd door het bevoegd gezag, en 4) conform EVOA ingevoerd.

Is er echt geen mogelijkheid? Bij de invoering van de Omgevingswet kan een bevoegd gezag in de structuurvisie opnemen dat binnen hun grondgebied een dergelijke toepassing niet mogelijk is. Dus nog even afwachten.

<<mogelijk biedt bestemmingsplan een mogelijkheid? -> moet nog uitgezocht>>

<<download link invoegen voor artikel Volkskrant>>